Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. realizuje projekt „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”. 

Celem głównym jest poprawa funkcjonowania systemu RM. Poprzez zaplanowane działania zostaną usprawnione jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki z nim współpracujące do świadczeń ratownictwa medycznego, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb Polski oraz przebywających tu obcokrajowców, a także mieszkańców terenów przygranicznych, w ramach wymiany i współpracy transgranicznej.

Przedmiotem PROJEKTU jest przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.

W ramach projektu przewidziano realizację robót budowalnych związanych z przebudową SOR oraz budową lądowiska, w tym niezbędne prace montażowe i wykończeniowe. Realizowane będą także dostawy związane z wyposażeniem placówki w sprzęt medyczny. 

W ramach działania zostaną usprawnione jednostki systemu państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostki z nim współpracujące (szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe). Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie efektywności systemu Ratownictwa Medycznego przede wszystkim poprzez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury, zmniejszając tym samym wskaźnik liczby ludności przypadających statystycznie na jeden SOR. Dzięki budowie lądowiska czas potrzebny na dotarcie do poszkodowanych będzie zdecydowanie krótszy niż do tej pory i pozwoli na zachowanie zasady „złotej godziny". Zakres projektu wykazuje także pełną zgodność z celem szczegółowym osi priorytetowej IX "Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia". Projekt nakierowany jest bowiem na rozwój strategicznych  elementów  infrastruktury  ochrony  zdrowia  o  znaczeniu  krajowym, jakim ze względu m.in. na przygraniczne położenie niewątpliwie jest Szpital w Słubicach. 

Słubicki Szpital i jego położenie bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej powoduje, że jednostka jest bardzo istotnym elementem w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opieki transgranicznej. Szpital pełni rolę placówki pierwszej pomocy medycznej na granicy państwa. Często zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy.

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS POIS.09.01.00-00-0268/18 z dnia 11 marca 2019 r. ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020., w § 4 ust. 17: „[...]Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. 

W związku z powyższym, sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie pn. „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”, możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Projekt „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”, dofinansowany został w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.