Pismo w sprawie skargi powinno zawierać następujące informacje:

  • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
  • dane osoby, której skarga dotyczy,
  • precyzyjny opis zdarzenia,
  • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej:

  • bezpośrednio w sekretariacie szpitala,
  • wysłać pocztą na adres szpitala,
  • wysłać faksem,
  • przesłać skargę na adres e-mail.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dane kontaktowe szpitala znajdują się zakładce KONTAKT.